فصلنامه
جداسازی و کشت اولیه سلول‏های ستیغ عصبی از لوله عصبی جنین جوجه

مریم متین؛ محمدقاسم گل‏محمدی؛ محسن سقا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 275-282

https://doi.org/10.52547/JCT.11.4.275

چکیده
  هدف:  هدف از این مطالعه ارائه یک روش ساده و کارآمد جهت جداسازی و تعیین خصوصیت سلول‏های ستیغ عصبی از بافت لوله عصبی می‏باشد.مواد و روش‏ها: تخم مرغ‏های نطفه‏دار حدود 35 ساعت در دمای 38 درجه سانتی‏گراد و رطوبت نسبی 55 تا 60 درصد در داخل انکوباتور قرار داده شدند تا جنین‏ها به‏مراحل 10-12 طبق جدول تکاملی هامبورگر-هامیلتون رسیدند. ...  بیشتر