فصلنامه
تمایز اسکلروتومی سلول‮های سومایتی هم‏کشتی داده شده با نوتوکورد جنین جوجه

رزگار رهبری؛ محمد ماذنی؛ محمدقاسم گل محمدی؛ محسن سقا

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 71-77

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.71

چکیده
  هدف: سومایتها تودههای اپیتلیالی از سلولهای مزودرمی هستند که به اسکلروتوم و درمومیوتوم تمایز مییابند و نوتوکورد یا مزودرم محوری در تمایز سلولهای سومایتی به اسکلروتوم نقش دارد. هدف از این مطالعه بررسی نقش نوتوکورد در تمایز اسکلروتومی سومایتها در محیط آزمایشگاهی بود.  مواد و روش‏ها : در این مطالعه تجربی، پس از جدا سازی سومایت‏ها ...  بیشتر