فصلنامه
اثر القا کنندگی ژل آلوئه ورا بر بیان ژن رسپتور فاکتور رشد اپی‏تلیالی در زخم‏های پوستی موش‏های نر Balb/c

نرگس نجفی؛ مهران عربی؛ حمیرا جعفرزاده

دوره 5، شماره 1 ، فروردین 1393، ، صفحه 53-61

https://doi.org/10.52547/JCT.5.1.53

چکیده
  هدف: این مطالعه با هدف بررسی اثرات عصاره ژل گیاه آلوئه ورا بر برخی روندهای مولکولی در فرآیند ترمیم پوست آسیب دیده  موش به انجام رسیده است.مواد و روش‏ها‏: در این مطالعه تجربی36 سر موش نر سوری Balb/c  استفاده گردیدند. موش‏ها به سه گروه کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل کاذب (شم، زخم با تیمار سرم فیزیولوژیک) و تجربی (زخم با تیمار  عصاره ...  بیشتر