فصلنامه
مطالعه ارتباط بین مارکرهای مولکولی و صفات مهم میوه در فندق با استفاده از آنالیز رگرسیونی چندمتغیره

محمد محمدزاده؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ ذبیح‌اله زمانی؛ عبداله خدیوی‌خوب

دوره 5، شماره 3 ، مهر 1393، ، صفحه 289-299

https://doi.org/10.52547/JCT.5.3.289

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق شناسایی نشانگرهای مولکولی RAPD و ISSR مرتبط با صفات ریخت‌شناسی مهم میوه در فندق (Corylus avellana) بود. مواد و روش‌ها: در این مطالعه، رابطه بین نشانگرهای ISSR و RAPD با صفات مهم میوه (ابعاد و وزن نات و مغز) در 35 ژنوتیپ فندق از طریق آنالیز رگرسیونی چندمتغیره (MRA) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج: برخی از قطعات چندشکل ISSR و RAPD با صفات مورد ...  بیشتر