فصلنامه
اثرات مقایسه‏ای عصاره بدن کرم خاکی و فنی تویین سدیم بر ترمیم زخم بخیه در ماهی طلایی Carassius auratus

سراج حیدری؛ مهران عربی؛ امین نعمت اللهی؛ ایرج کریمی؛ امین بیغم صادق

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 361-368

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.361

چکیده
  هدف: در این تحقیق عصاره بدن کرم خاکی (Eisenia foetida)(در حلال شامل روغن زیتون و وازلین) به‏عنوان یک محرک جدید در ترمیم زخم بخیه ماهی طلایی (Carassius auratus) مورد استفاده قرار گرفته است.مواد و روش‏ها: تقسیم بندی گروه‏ها عبارت بودند از: کنترل منفی (پوست سالم)، کنترل مثبت (زخم بخیه با فنی تویین)، کنترل کاذب (شم: زخم بخیه با تیمار حلال) و تجربی (زخم بخیه ...  بیشتر