فصلنامه
بررسی نقش آنتی اکسیدانتتی ملاتونین بر ریشه ی گیاه یونجه (Medicago sativa L.) تحت تنش شوری در شرایط کشت بافت

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1402، ، صفحه 17-32

https://doi.org/10.61186/JCT.14.1.17

چکیده
  هدف: از آن جهت که تنش شوری سبب تجمع گونه های فعال اکسیژن که منجر به تنش اکسیداتیو و مانع رشد و عملکرد گیاه می­شود در این مطالعه به بررسی عملکرد ملاتونین به‫عنوان یک مولکول آنتی اکسیدانت بسیار قوی در پاکسازی انواع گونه های فعال اکسیژن و درنتیجه فعال شدن سیستم دفاعی گیاه در برابر تنش شوری پرداختیم.مواد و روش­ها: در این مطالعه پس از ...  بیشتر

بررسی اثر اشعه گاما بر تغییرات الگوی پروتئینی و تنوعات سوماکلونال در گیاه درمنه کوهی

شبنم جلیلی؛ علی اکبر احسانپور؛ غلامرضا اصغری؛ محمد رضا عبدی

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 43-49

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.43

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه بررسی اثر تابش گاما بر تغییرات احتمالی ژنتیکی و الگوی پروتئینی کالوس و درمنه کوهی میباشد. مواد و روش‏ها: در این مطالعه جوانههای جانبی به همراه نوساقه گیاه پس از دو هفته رشد در محیط کشت MS در معرض سه دوز 50، 100 و 200 گری پرتو گاما قرار داده شد و پس از چهار هفته رشد در شرایط درون شیشه، الگوی الکتروفورزی پروتئینها با روش ...  بیشتر