فصلنامه
بررسی قابلیت بقای سلول‏های بنیادی مزانشیمی مشتق از بافت چربی بر روی داربست‏های طبیعی به‏عنوان محیط رشد مناسب

مهدیه قیاثی؛ رضا طباطبائی قمی؛ ناصر کلهر؛ محمد مهدی زاده؛ محسن شیخ حسن

دوره 6، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 23-29

https://doi.org/10.52547/JCT.6.1.23

چکیده
  هدف: هدف از این مطالعه ارزیابی کارایی دو داربست پلاسمای غنی شده از پلاکت  (PRP)و فیبرین گلو در ایجاد محیط مناسب جهت رشد سلول‏های بنیادی مزانشیمی می‏باشد.مواد و روش‏ها: در این مطالعه، آماده سازی دو داربست PRP و فیبرین گلو انجام پذیرفت و سلول‏های بنیادی مزانشیمی از بافت چربی جداسازی شد. مزانشیمی بودن سلول‏ها با مارکرهای سطحی مزانشیمی ...  بیشتر