فصلنامه
مطالعه بیان ژن‏های کلیدی در بیوسنتز مونوترپن‏ها در بافت‏های مختلف و در پاسخ به الیسیتورهای غیرزیستی در گیاه دارویی مرزه تابستانه (hortensis Satureja)

سارا قبادی؛ اسعد معروفی؛ محمد مجدی

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 275-291

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.275

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق بررسی بیان ژن‏های کلیدی 1-دی‌اکسی دی‌زایلولز-5-فسفات ردوکتوایزومراز (DXR) و گاماترپینن‌سنتاز (GTS) در مسیر بیوسنتز تیمول و کارواکرول در گیاه مرزه تابستانه (Satureja hortensis) یکی از گیاهان دارویی مهم متعلق به خانواده نعناعیان و از منابع مهم ترکیبات فوق بود.مواد و روش‏ها:  تیمار گیاهان با اسیدسالیسیلیک، متیل جاسمونات ...  بیشتر