فصلنامه
ارزیابی اثر سیتوسیدالی مگنتوزوم باکتری مگنتواسپریلیم گریفس والدنز بر روی رده سلولی سرطان سینه

فاطمه هاشمی‏ نژاد؛ الهام معظمیان؛ مجتبی صلوتی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1398، ، صفحه 108-117

https://doi.org/10.52547/JCT.10.2.108

چکیده
  هدف: هدف از این پژوهش خالص‏سازی مگنتوزوم باکتری مگنتواسپریلیم گریفس والدنز و بررسی اثر سیتوتوکسیسیتی نانو ذرات مگنتوزوم خالص شده بر علیه رده سلولی سرطان سینه است.مواد و روش‏ها: پس از تهیه سویه استاندارد، باکتری بر روی محیط DSMZ براث کشت داده شد و در دمای 28 درجه سانتی‏گراد به‏مدت 10-7 روز در شرایط میکروائروفیل انکوبه شد. جهت اطمینان ...  بیشتر

اثرات سیتوسیدالی پروتئین کریستالی باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی سرطان سینه موش در شرایط آزمایشگاهی

شکوفه بی آزار؛ الهام معظمیان؛ نگار آذرپیرا

دوره 7، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 243-250

https://doi.org/10.52547/JCT.7.3.243

چکیده
  هدف: هدف از این تحقیق تاثیر پاراسپورین باسیلوس تورنجینسیس بر روی رده سلولی سرطان سینه موش در شرایط آزمایشگاهی بود.مواد و روش‏ها: جداسازی توکسین کریستالی از ایزوله‏های باسیلوس تورنجینسیس انجام شد. تیمار رده سلولی سرطان سینه 4T1 با توکسین فعال شده انجام شد. از اثرات سیتوپاتیک سلولی عکس‏برداری شد. توکسین کریستالی با بیشترین خاصیت ...  بیشتر