فصلنامه
ارزیابی چند شکلی ژن میوستاتین در گوسفند نژاد فراهانی با استفاده از روش PCR-RFLP

سید محمد شریعت زاده؛ علی قاضی خانی شاد؛ مهدی خدایی مطلق؛ مجید مهدیه

دوره 5، شماره 2 ، تیر 1393، ، صفحه 157-163

https://doi.org/10.52547/JCT.5.2.157

چکیده
  هدف:ژن میوستاتین یا عامل 8 رشد و تمایز (GDF8) به‏عنوان عامل ایجاد کننده ماهیچه مضاعف شناخته شده است، که در آن مجموعه‏ای از جهش‏های غیرفعال کننده ژن رخ می‏دهند. در گاو، جهش‏های غیرفعال کننده در این ژن منجر به تولید فنوتیپ ماهیچه مضاعف می‏شود. هدف از انجام مطالعه حاضر تجزیه و تحلیل ناحیه کدکننده در برگیرنده جهش‏هایی که به‏طور ...  بیشتر