فصلنامه
جداسازی و تعیین توالی ژن چالکون سنتاز از گیاه استبرق (Calotropis procera)

حوا نژاد علیمرادی؛ محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد

دوره 6، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 461-470

https://doi.org/10.52547/JCT.6.4.461

چکیده
  هدف: چالکون سنتاز (CHS) آنزیم کلیدی در مسیر بیوسنتزی فلاونوئید می‌باشد و نخستین مرحله بیوسنتز فلاونوئیدها را کاتالیز می‌کند. هدف این تحقیق شناسایی ژن چالکون سنتاز در گیاه استبرق بود.مواد و روش‏ها: DNA ژنومی از برگ‏های تازه استخراج و به‏عنوان الگو جهت PCR استفاده شد. آغازگرها بر اساس نواحی حفاظت شده این ژن از سایر گیاهان طراحی شدند. ...  بیشتر