فصلنامه
بررسی ایمونوهیستوشیمیایی اثر هیپوتیروئیدی مادری در دوران بارداری و شیردهی بر تغییرات بیان لامینین در آلوئول‏های ریه نوزادان رت نژاد ویستار

زهرا هوشمند؛ مریم عامریون؛ ناصر مهدوی شهری؛ مهدی جلالی؛ محمدرضا نیکروش

دوره 5، شماره 4 ، اسفند 1393، ، صفحه 379-384

https://doi.org/10.52547/JCT.5.4.379

چکیده
  هدف: در این مطالعه سعی شده است با استفاده از مطالعات ایمونوهیستوشیمی، بررسی اثر هیپوتیروئیدی مادری بر تغییرات بیان لامینین در آلوئول‌های ریه نوزادان رت نژاد ویستار مورد بررسی قرار گیرد.مواد و روش‌ها: در این بررسی از رت‌های ماده باکره نژاد ویستار استفاده شد. رت‌های مادر در دو گروه تجربی (هیپوتیروئید و هیپوتیروئید تیمار شده با تیروکسین) ...  بیشتر