فصلنامه

سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

 

 

فصلنامه

سلول و بافت

 

فرم اشتراک

 

علمی- پژوهشی

 

 

 

نام:                                           نام خانوادگی:

 

میزان تحصیلات: دکتری کارشناسی ارشد کارشناسی

سایر موارد(لطفا ذکر شود)

تاریخ اشتراک:                                        از شماره:

 

نشانی:

 

کدپستی:                              تلفن:                       دورنگار:

 

 

 

 

نشریه سلول و بافت به صورت فصلنامه و به زبان فارسی منتشر می گردد و در کلیه مباحث سلولی و مولکولی و بافت شناسی مقاله می پذیرد.

 

آدرس: اراک،  سردشت، پردیس دانشگاه اراک، دانشکده علوم ، گروه زیست شناسی، دفتر مجله سلول و بافت

تلفن:   5-4173402 داخلی 2061و  مستقیم: 4173409 -0861   فاکس: 2776363-0861

J-CT@araku.ac.ir :Email

http://jct.araku.ac.ir :Web

 

بهای اشتراک سالیانه

 دانشجویان:   ریال

 (با ارسال کپی کارت دانشجویی)

 اعضای هیات علمی:       ریال

 کتابخانه ها و دانشگاه ها:       ریال

 تک فروشی (هر شماره):      ریال

 

علاقمندان می توانند بهای اشتراک را به شماره حساب 92990-14430 بانک تجارت بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه اراک واریز و اصل فیش بانکی را به همراه فرم اشتراک به آدرس دفتر نشریه ارسال نمایند.