دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، زمستان 1399 
5. بررسی میزان بیان LncRNA CRNDE در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ

صفحه 293-301

ثریا غلام‏ نژاد؛ زهرا دیلمی؛ علی صالح ‏زاده؛ امیر جلالی