دوره و شماره: دوره 10، شماره 4، زمستان 1398 
1. بررسی بیان پروتئین شوک گرمایی (HSPA2) A2 در موش‌های صحرایی نر دیابتی پس از تمرین ورزشی

صفحه 193-201

عباس صارمی؛ محمد پرستش؛ محمد بیات؛ زهرا داوود آبادی فراهانی