دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، تابستان 1398 
2. بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI

صفحه 72-83

سمانه محمدیان؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور


4. مقایسه آثار ضدالتهابی دگزامتازون و تیامین بر دژنراسیون والرین متعاقب قطع عصب سیاتیک در موش صحرایی

صفحه 97-107

مریم موسوی نژادمقدم؛ مرتضی بهنام رسولی؛ سید عبدالرحیم رضایی؛ ناصر مهدوی شهری