دوره و شماره: دوره 12، شماره 2، تابستان 1400 
4. بررسی میزان انتقال پذیری و سمیت شکل‌های مختلف پلاسمید در سلول HEK293 به‌عنوان میزبان

صفحه 114-121

محمد هاشم‌آبادی؛ حسینعلی ساسان؛ م‍ژده اماندادی؛ مهیار انصاری؛ آزاده ثمرغلامی