دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-436 
7. کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

صفحه 399-405

10.29252/JCT.7.4.399

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی