دوره و شماره: دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-436 
1. الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

صفحه 333-342

منا راعی؛ محمود اثنی‌عشری؛ مهدیه خدایاری


7. کلون و بیان ژن نوترکیب هومون رشد با استفاده از برچسب تیوردوکسین

صفحه 399-405

حمیده روحانی نژاد؛ ساناز یاری؛ علی اصغر دلدار؛ امیر اشکان حمیدی