دوره و شماره: دوره 7، شماره 3، پاییز 1395 
4. ارزیابی ارتباط بین سلامت آکروزوم و برخی خصوصیات اسپرم منجمد گاو هلشتاین

صفحه 251-258

10.29252/JCT.7.3.251

قدرت الله محمدی؛ حامد مهدیون؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه


8. تمایز عصبی سلول‌های بنیادی کارسینومای جنینی در سیستم کشت سه‌بعدی

صفحه 301-311

10.29252/JCT.7.3.301

فائزه عزیزی؛ حمیدرضا جلیل؛ سیدجمال مشتاقیان؛ علی دوست‌محمدی؛ فریبا اسماعیلی