دوره و شماره: دوره 6، شماره 4، زمستان 1394 
2. جداسازی و تعیین توالی ژن چالکون سنتاز از گیاه استبرق (Calotropis procera)

صفحه 461-470

حوا نژاد علیمرادی؛ محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد


5. بررسی کمّی بیان ژن سوکروز سینتاز1 در گیاه گندم تحت تنش شوری

صفحه 491-500

علی اصغر چوبداری؛ اکبر صفی پور افشار؛ فاطمه سعید نعمت پور