نویسنده = رضانژاد، فرخنده
تعداد مقالات: 2
1. جداسازی و تعیین توالی ژن چالکون سنتاز از گیاه استبرق (Calotropis procera)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 461-470

حوا نژاد علیمرادی؛ محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد


2. توالی‌یابی ژن همساخت LEAFY در روپاس (Solanum villosum Mill.)

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 51-58

محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد؛ غلامرضا شریفی سیرچی؛ حسینعلی ساسان