نویسنده = جمالی، منصور
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر محیط کشت حاصل از سلول های بنیادی مزانشیمی انسانی بر آسیب حاد کلیوی ناشی از جنتامایسین در موش صحرایی

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 39-52

اعظم عابدی کوشالشاهی؛ مهناز آذرنیا؛ منصور جمالی؛ فریبرز معیر