نویسنده = نجفی، شهلا
تعداد مقالات: 1
1. اثر نیتریک اکساید بر میزان رشد و برخی شاخص‏های فیزیولوژیک گیاهچه‏های بادرنجبویه کشت شده در شرایط In vitro

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 195-203

صدیقه اسمعیل زاده بهابادی؛ آیت اله رضایی نودهی؛ شهلا نجفی