نویسنده = رضایی، نوراله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر لپتین بر بلوغ، لقاح و تکوین رویانی تخمک‏های نابالغ موش در شرایط آزمایشگاهی

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 409-416

روح اله ابراهیم پور ملکشاه؛ مجید ملک زاده شفارودی؛ هاتف قاسمی حمید آبادی؛ امیر اسماعیل نژاد مقدم؛ نوراله رضایی