نویسنده = یوسفی، مهری
تعداد مقالات: 1
1. اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم‌های تیمار شده با آلومینیوم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 102-111

حمیدرضا مومنی؛ حوری سپهری؛ مهری یوسفی؛ نجمه اسکندری