نویسنده = تقی بیگلو، رؤیا
تعداد مقالات: 1
1. انتقال ژن به ذرت ( Zea mays L. ) با استفاده از آگروباکتریوم و مریستم رأسی ساقه

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 66-75

خدیجه باقری؛ رؤیا تقی بیگلو؛ بهرام ملکی زنجانی