نویسنده = پارسا، ناصر
تعداد مقالات: 1
1. اساس سلولی و مولکولی سرطان در انسان، مقاله مروری

دوره 2، زمستان 90، زمستان 1390، صفحه 365-376

ناصر پارسا