نویسنده = حیاتی رودباری، نسیم
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثرات زولپیدم بر اووژنز ومیزان FSH,LH موش بالغ نژاد NMRI

دوره 10، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 72-83

سمانه محمدیان؛ نسیم حیاتی رودباری؛ کاظم پریور