نویسنده = غلامی، علی اکبر
تعداد مقالات: 1
1. کالوس زایی و باززایی ارقام گندم نان از ریزنمونه‌های مختلف

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 35-55

علی اکبر غلامی؛ علیرضا تاری‌نژاد