نویسنده = خلت آبادی فراهانی، امیرحسین
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر سطوح متفاوت سولفات روی به رقیق کننده منی بر کیفیت اسپرم قوچ نژادفراهانی پس از انجماد-ذوب

دوره 8، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 374-386

مبینا پویا؛ مهدی خدایی مطلق؛ امیرحسین خلت آبادی فراهانی؛ مهدی میرزایی