نویسنده = نصراصفهانی، محمد حسین
تعداد مقالات: 1
1. اثر مواجهات شغلی بر روی پارامترهای اسپرمی و ساختار کروماتین اسپرم

دوره 8، شماره 1، بهار 1396، صفحه 52-68

لیدا باباخواه؛ لیلا آزادی؛ مریم اربابیان؛ مرضیه تولائی؛ مهرنوش بهادرانی؛ محمد حسین نصراصفهانی