نویسنده = شریعت زاده، سیدمحمد علی
تعداد مقالات: 1
1. اثر حفاظتی روغن سیاه دانه بر سمیت القاء شده توسط بیس فنول آ بر بافت بیضه موش بالغ NMRI

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 87-96

ملک سلیمانی مهرنجانی؛ سیدمحمد علی شریعت زاده؛ مهدی آزادپور