نویسنده = نژاد علیمرادی، حوا
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و تعیین توالی ژن چالکون سنتاز از گیاه استبرق (Calotropis procera)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 461-470

حوا نژاد علیمرادی؛ محسن اسدی خانوکی؛ فرخنده رضانژاد