بررسی میزان بیان LncRNA CRNDE در بیماران ایرانی مبتلا به سرطان روده بزرگ

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، زنجان، ایران

2 دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، رشت، ایران

3 دانشگاه اراک، دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی، اراک، ایران

چکیده

هدف: هدف از این مطالعه مقایسه میزان بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به سرطان روده بزرگ به‏روش Real Time-PCR  بود.
مواد و روش‏ها: تعداد 20 نمونه از بافت توموری افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ و 20 نمونه بافت غیرتوموری همان افراد از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. پس از استخراج RNA کل از بافت­های سرطانی و نرمال، DNA مکمل سنتز و با استفاده از روش Real Time-PCR سطوح بیان LncRNA CRNDE در آن­ها مورد بررسی قرار گرفت. برای تجزیه و تحلیل آماری نتایج از روش ANOVA یک‏طرفه و تست Tukey استفاده شد.
نتایج: نتایج به‏دست آمده نشان‏دهنده افزایش دو برابری بیان LncRNA CRNDE در هر 20 نمونه سرطان روده بزرگ در مقایسه با نمونه­های نرمال بود.
نتیجه‏گیری: باتوجه به‏افزایش قابل توجه بیان LncRNA CRNDE در سلول­های سرطانی نسبت به سلول­های نرمال، می­توان از حضور این LncRNA در خون به‏عنوان یک نشان‏گر زیستی برای تشخیص زودرس و غیر­تهاجمی، سرطان روده بزرگ استفاده کرد.
 

تازه های تحقیق

-

کلیدواژه‌ها


مقدمه

سرطان شامل مجموعه­ای از بیماری­های ژنتیکی است که با رشد و تکثیر غیرقابل کنترل سلول­ها و انتشار آن­ها در بدن همراه است. براساس آخرین آمار جامع منتشر شده توسط سازمان بهداشت جهانی درباره میزان شیوع و مرگ‏ومیر ناشی از انواع سرطان­ها در سال 2018، سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع (1/6 درصد) و دومین عامل مرگ و میر ناشی از سرطان (2/9 درصد) در کل جهان بعد از سرطان ریه است. طبق برآورد­های انجام شده، در سال 2018 بیش از 8/1 میلیون نفر به‏سرطان روده بزرگ مبتلا و 881 هزار نفر بر اثر آن به‏مرگ دچار شده­اند (1). براساس این آمار میزان بروز سرطان روده بزرگ در کشورهای توسعه یافته در مقایسه با کشورهای درحال توسعه مانند ایران، حدود سه‏برابر بیش‏تر است که به‏نظر می‏رسد مهم‏ترین دلیل آن استفاده بیش‏تر این جوامع از غذاهای فرآوری شده و آماده نسبت به‏ غذاهای سنتی باشد.

درک اساس مولکولی سرطان نقش مهمی در شناسایی عوامل موثر در شکل­گیری تومور و پیشرفت آن داشته و هم‏چنین پاسخ یا مقاومت بافت توموری در برابر عوامل ضدتوموری را تعیین می‏کند. ابتلا به‏سرطان روده بزرگ نتیجه وقوع برهم‏کنش بین مجموعه‏ای از عوامل ارثی، محیطی و فردی است. آشنایی با سرطان روده بزرگ در سطح مولکولی، اطلاعات لازم برای غربال‏گری افراد مستعد ابتلا به اشکال خانوادگی سرطان، امکان شناسایی شناساگرهای پیش­بینی کننده به‏منظور تشخیص استعداد افراد نسبت به روش­های درمانی مختلف و هم‏چنین گسترش آزمایش­های تشخیص مولکولی غیرتهاجمی را فراهم کرده است. شناسایی عوامل مولکولی شرکت کننده در متاستاز سلول­های سرطانی روده بزرگ می­تواند نقش مهمی در طراحی و تولید داروهای جدید برای جلوگیری از شکل­گیری تومور و کنترل پیشرفت بیماری داشته باشد (2).

RNA ی غیر­کدکننده طویل (lncRNAs) رونوشت­های با طول بیش‏تر از 200 نوکلئوتید با عدم‏قابلیت کدکردن پروتئین­ها هستند که در تنظیم بیان ژن­ها در سطوح رونویسی و ترجمه و هم‏چنین تغییرات اپی­ژنتیک نقش­های مختلفی ایفا می­کنند (3). اختلال در عمل‏کرد یا بیان lncRNA­ها ارتباط نزدیکی با ابتلا به‏انواع بیماری­ها از جمله سرطان دارد (4). مشخص شده است که این رونوشت­های بلند غیر­کد­کننده که در سرطان­های مختلف پروفایل­های منحصر به‏فردی دارند، در مهار مرگ برنامه­ریزی شده، تکثیر، مهاجرت و تهاجم سلول­های سرطانی به‏بافت­های دیگر شرکت دارند (5، 6). lncRNA­ها مانند سایر قطعات نوکلئیک اسید مرتبط با سرطان که از سلول­ها خارج شده­اند، به‏داخل جریان خون بیماران مبتلا به‏سرطان وارد شده و امکان ارزیابی غیرتهاجمی بیان ژن­ها را فراهم می‏کنند. به‏همین علت از این رونوشت­های غیر­کد­کننده می­توان به‏عنوان نشان‏گر زیستی برای پیش آگهی و تشخیص سرطان استفاده کرد. مطالعات اخیر نشان داده است که بیان lncRNA­ها در بعضی از تومور­های انسانی ازجمله سرطان روده بزرگ (CRC) به‏میزان زیادی افزایش یافته یا مهار می­شد (7).

رونوشت­های غیر­کد­کننده CRNDE (colorectal neoplasia differentially expressed) ازجمله lncRNA­های سلول­های انسان است که ژن کد­کننده آن برروی بازوی بزرگ کروموزوم 16 انسان (16q12.2) قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیقات گذشته، نشان داده است که CRNDE نقش قابل توجهی در تکثیر، مهاجرت و تهاجم انواع سلول­های توموری دارد. Wang و همکاران در سال 2015 بیان بیش از اندازه CRNDE در سلول­های گلیوما را گزارش کردند که نتیجه آن ممکن است تسهیل رشد و مهاجرت این سلول­ها درشرایط in vivo و in vitro باشد (8). همچنین Chen و همکاران (9) مشاهده کردند که افزایش CRNDE از راه تاثیر منفی برروی تنظیم mirRNA-384 باعث بیان بیش‏تر فاکتور هسته­ای κB و p پروتئین کیناز B (AKT) و در نتیجه تحریک تکثیر، مهاجرت و تهاجم کارسینوم کبدی می­شود. Zhu و همکاران (10) به ‏بررسی نقش LncRNA CRNDE برروی تکثیر و تهاجم سلول­های کارسینوم سلول­های کبدی در شرایط in vivo و in vitro پرداختند. آن­ها در بررسی­های خود نشان دادند که کاهش بیان CRNDE باعث افزایش بیان پروتئین­های کادهرین E و ZO-1 و کاهش بیان کادهرین N، slug، twist و vimentin می­شود که نتیجه آن مهار انتقال اپیتلیال-مزانشیمی است. نقش CRNDE در شروع و پیشرفت سرطان روده بزرگ نیز توسط محققین مختلف اثبات شده است. در سال 2016، Liu و همکاران (11) گزارش کردند که یک ارتباط معنی­دار بین افزایش بیان LncRNA CRNDE-h که یکی از اشکال CRNDE است با شکل‏گیری و پیشرفت سرطان روده بزرگ وجود دارد. براساس گزارش Ding و همکاران (12)، غیرفعال کردن این رونوشت غیرکد­کننده منجر به‏مهار تکثیر سلول­های سرطانی روده بزرگ و القای مرگ برنامه­ریزی شده در آن­ها در هردو حالت in vivo و in vitro می­شد که نتیجه آن کاهش اندازه تومور است.

باوجود پیشرفت در روش­های تشخیص، بیش از نیمی از بیماران مبتلا به‏سرطان روده بزرگ تسلیم بیماری می­شوند که دلیل آن تشخیص بیماری در مراحل پیشرفته است. به‏همین دلیل با توجه به‏کمبود روش­های پیش آگهی و تشخیصی غیرتهاجمی و کم‏ هزینه برای CRC، شناسایی نشانگرهای زیستی جدید و بالقوه موثر در تحقیقات اخیر سرطان توجه بیش‏تری را به‏خود جلب کرده است. با توجه به‏آمار بالای ابتلا و مرگ‏ومیر ناشی از سرطان روده بزرگ و نقش مهم CRNDE در شکل­گیری و پیشرفت این سرطان و از آن­جا که تاکنون تحقیقی برروی ارتباط سطوح بیان CRNDE و استعداد ابتلا به‏سرطان روده بزرگ در جمعیت­های ایرانی صورت نگرفته، در این تحقیق به‏مطالعه سطح بیان LncRNA CRNDE در یک جمعیت از افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ پرداخته­ شد.

 

مواد و روش‌ها

جمع‏آوری نمونه: در این تحقیق به‏منظور بررسی تغییرات بیانی ژن کد­کننده LncRNA CRNDE، تعداد 20 نمونه بافت توموری تازه جدا شده از افراد مبتلا به‏مراحل مختلف سرطان روده بزرگ از بانک تومور مجتمع بیمارستانی امام خمینی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهیه شد. از بین بیماران انتخاب شده که هیچ‏کدام پیش از آن تحت درمان­های مختلف مانند شیمی یا پرتو درمانی قرار نگرفته بودند، 10 مورد به‏درجات 1 و 2 بیماری و 10 مورد دیگر به‏درجات 3 و 4 مبتلا بودند. درکنار هر نمونه توموری، یک نمونه از بافت سالم مجاور فرد بیمار نیز به‏عنوان نمونه کنترل جمع‏آوری شد. تمام افرادی که از نمونه­های بافت ایشان در این پژوهش استفاده شده، طبق فرم اجازه­نامه­ کتبی بیمارستان امام خمینی، رضایت خود را جهت انجام پژوهش اعلام کردند.

بررسی بیان ژن

استخراج RNA: برای استخراج RNA کل سلول از کیت RiboEX (GeneAll Biotechnology RNA extraction kit, South Korea) و طبق دستورالعمل شرکت سازنده استفاده شد. برای اطمینان از استخراج صحیح RNA،  نمونه­ها روی ژل آگارز 2 درصد بررسی و به‏منظور حذف آلودگی­های DNA، به‏مدت 30 دقیقه در دمای 37 درجه سانتی­گراد با 2 میکرولیتر آنزیم DNaseI (TaKaRa bio, Japan) تیمار شدند. در پایان برای غیرفعال کردن آنزیم DNaseI، نمونه­های RNA به‏مدت 60 دقیقه با 2 میکرولیتر EDTA (ethylenediaminetetraacetic acid) تیمار و کمیت و کیفیت آن­ها، باروش تعیین دانسیته نوری به‏وسیله دستگاه نانودراپ (Thermo scientific-Nanodrop 2000) تعیین شد. 

طراحی آغازگر و سنتز cDNA: میزان بیان ژن کد­کننده LncRNA CRNDE باروش Real Time-PCR مورد بررسی قرارگرفت. برای طراحی آغازگرهای اختصاصی مورد نیاز جهت سنتز توالی cDNA از نرم­افزار generunner و برای بررسی اختصاصیت آن­ها از نرم افزار primerblast در پایگاه داده NCBI استفاده شد (جدول 1). سنتز cDNA با کیت BioFact (South Korea) انجام شد. برای این منظور به‏وسیله دستگاه نانودراپ غلظت 1000 نانوگرم در میلی‏لیتر از هر نمونه تهیه و cDNA طبق دستورالعمل شرکت سازنده سنتز شد. مخلوط واکنش Real Time-PCR با حجم کلی 20 میکرولیتر شامل 6 میکرولیتر مخلوط سایبرگرین (TaKaRa bio, Japan)، 2 میکرولیتر cDNA (با غلظت 100 نانوگرم در میکرولیتر)، 10 پیکومول مخلوط آغازگر­های رفت و برگشت و 12 میکرولیتر آب عاری از نوکلئاز، تهیه و واکنش زنجیره­ای پلی­مراز در 40 چرخه، مطابق برنامه زمانی-دمایی جدول 2 به‏وسیله دستگاه ترمال سایکلر (Eppendorf Master Cycler Gradient, Germany) انجام شد. به‏منظور مقایسه و بررسی درستی بیان ژن هدف، از GAPDH (Glyceraldehyde-3-Phosphate Dehydrogenase) به‏عنوان ژن مرجع استفاده شد (13). پس از پایان مراحل واکنش زنجیره­ای پلی­مراز، منحنی­های ذوب بین دماهای 60 تا 64 درجه­سانتی­گراد به‏منظور بررسی اختصاصیت واکنش و عدم تشکیل دایمر­های آغازگر رسم شد.

 

جدول 1: توالی آغازگر­های مورد استفاده

آغازگر

توالی

طول محصول (bp)

CRNDE-F

5'-ACACGGCTTTCCGGAGTAGA-3'

bp 118

CRNDE-R

5'-GCCAACATTTGGAGGAACCC-3'

 

GAPDH-F

5'-ATGTTGCAACCGGGAAGGAA-3'

bp 159

GAPDH-R

5'-AGGAAAAGCATCACCCGGAG-3'

 

 

جدول 2: برنامه زمانی و دمایی واکنش Real Time-PCR

مرحله

زمان

دما (درجه سانتی­گراد)

تعداد چرخه

واسرشت اولیه

10 دقیقه

95

1

واسرشت

30 ثانیه

94

40

اتصال مجدد

30 ثانیه

60

طویل شدن

20 ثانیه

72

 

آنالیز آماری

تجزیه و تحلیل آماری داده­های به‏دست آمده از واکنش Real Time-PCR با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 انجام شد. بیان ژن LncRNA CRNDE در نمونه­ها باروش Tukey's HSD post-hoc محاسبه و برای بررسی توزیع نرمال بودن داده‏ها از آزمون ANOVA یک‏طرفه استفاده و متوسط متغیر­ها با استفاده از میانگین±انحراف معیار بیان شد. رسم نمودار­ها در ‌Excel 2016 انجام شد. هر آزمایش حداقل سه‏بار تکرار و 05/0p< برای سطح اختلاف معنی‌داری بین گروه­ها درنظر گرفته شد.

 

نتایج

در این مطالعه به‏بررسی میزان بیان ژن کد­کننده LncRNA CRNDE در 20 نمونه از بافت توموری و 20 نمونه از بافت سالم افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ، به‏روش Real Time-PCR پرداخته شد. منحنی ذوب رسم شده برای ژن هدف دارای یک قله بود که نشان دهنده تکثیر تنها یک محصول خاص در واکنش PCR است (نمودار 1).

 

نمودار1: نمودار منحنی ذوب LncRNA CRNDE با نقطه ذوب 9/82 درجه­سانتی­گراد

 

در زمان انجام واکنش، دستگاه Real Time-PCR میزان تغییرات نور فلورسنت در هر چرخه را به‏صورت یک منحنی تکثیر نشان داد (نمودار 2)، به‏این ترتیب که با افزایش میزان محصول تولید شده، میزان رنگ متصل شده بین دو رشته DNA بیشتر و در نتیجه میزان نور فلورسنت ساطع شده نیز بیش‏تر خواهد شد. برای منحنی تکثیر همه نمونه­ها یک حد آستانه در فاز نمایی تعریف شد و یک Ct به‏دست آمد که نشان دهنده چرخه­ای است که در آن شدت نور فلورسانت ساطع شده از تکثیر محصول به‏حد آستانه رسیده است.

 

 

نمودار2: منحنی تکثیر LncRNA CRNDE

بررسی بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری در مقایسه با نمونه­های نرمال، نشان دهنده افزایش بیان در سلولهای هر 20 فرد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ بود. این افزایش به‏طور میانگین حدود دو برابر و در سطح 1000/0 معنی­دار بود (شکل 1).

 

 

شکل1: مقایسه میانگین بیان ژن LncRNA CRNDE در 20 نمونه توموری و بافت نرمال مجاور آن (0001/0p<، 3=n)

 

بحث

RNAهای غیر­کدکننده طویل (LncRNAs) گروهی از miRNA­ها هستند که با هدف قرار دادن توالی­های غیرکدکننده سمت ʹ3 ژن­های هدف خود، بیان آن­ها را تنظیم می­کنند (14، 15). مطالعات گذشته نشان داده است که فعالیت حدود 18 درصد از ژن‏های غیرکدکننده lncRNAها با انواع سرطان­ها مرتبط است، در­حالی‏که تنها 9 درصد از ژن­های کد­کننده­ پروتئین­های انسانی در ارتباط با سرطان­های مختلف هستند (16). شواهد نشان می­دهد که تغییر بیان lncRNAها با شکلگیری تومور همراه است (71).

در سال­ های اخیر مشخص شده است که بیان بی­قاعده بعضی از lncRNA ­ها نقش مهمی در شکل­گیری و پیشرفت سرطان روده بزرگ ایفا می­کند. به‏عنوان مثال مشخص شده است که افزایش بیان lncRNA­های CCAT1، MALAT1، PVT-1 و HOTAIR در سلول­های سرطان روده بزرگ می­تواند نقش مهمی در شکل­گیری تومور و متاستاز آن به‏بافت­های دیگر داشته باشد (81-12). Cui و همکاران (22) نشان دادند که lncRNA HEIH با تغییر عمل‏کرد miR-939/Bcl-xL باعث افزایش تکثیر سلول­های تومور روده بزرگ می­شود. Iguchi و همکاران (23) ثابت کردند که lncRNA ATB به‏طور مشخصی با رشد سلول‏های تومور روده بزرگ و رگ­زایی در بافت سرطانی ارتباط دارد. Xu و همکاران(24) تایید کردند که کاهش سطوح lncRNA SNHG1 در سلول­های سرطان روده بزرگ، از راه تنظیم miR-154-5p باعث مهار رشد سلول­های سرطانی می­­شد. با این­حال بیان lncRNA­ها در سلول­های سرطان روده بزرگ همواره با افزایش همراه نیست، مطالعات نشان داده است که کاهش بیان lncRNA­های Evf-2 و GAS5 در این سلول­ها می­تواند عامل جلوگیری از پیشرفت چرخه سلولی و آغاز مرگ برنامه­ریزی شده در سلول­های سرطان روده بزرگ باشد (25 و 26).

در این مطالعه میزان بیان ژن LncRNA CRNDE در سلول­های بافت سرطانی و بافت نرمال مجاور آن در 20 فرد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت. نتایج به‏دست آمده نشان دهنده افزایش معنی‏دار و قابل توجه LncRNA CRNDE در هر 20 فرد مورد مطالعه در بافت توموری نسبت به بافت نرمال بود. این نتایج، تحقیقات Ding و همکاران (12) که نشان دادند LncRNA CRNDE از طریق مهار بیان DUSP5/CDKN1A باعث تکثیر سلول­های توموری روده بزرگ می­شود، را تایید می­کند. افزایش بیان LncRNA CRNDE و ارتباط آن با تکثیر و متاستاز سلول­های سرطانی و مهار مرگ برنامه‏ریزی شده در مطالعات دیگر نیز گزارش شده است. به‏عنوان مثال، Tang و همکاران نشان دادند که این LncRNA از راه افزایش بیان SIX1 در پیشرفت کارسینوم سلول­های کبدی نقش دارد (27). Zhu و همکاران  (10) نشان دادند LncRNA CRNDE با افزایش مسیر سیگنالینگ Wnt/beta-catenin در شکل­گیری کارسینوم سلول­های کبدی شرکت می­کند. آن­ها هم‏چنین تایید کردند که این LncRNA به‏واسطه miR-136-5P باعث افزایش بیان IRX5 و تحریک تشکیل سلول­های سرطانی می­شود (28). علاوه ­براین، غیرفعال شدن ژن کد­کننده LncRNA CRNDE ممکن است با افزایش مرگ برنامه­ریزی شده سلول­های سرطانی روده بزرگ در شرایط in vitroو in vivoهمراه باشد (12). Han و همکاران (29) مشاهده کردند که غیرفعال شدن این LncRNA و miR-181a-5p microRNA باعث مهار مسیر سیگنالینگ Wnt/β-catenin و در نتیجه مهار تکثیر سلول­های سرطانی و کاهش مقاومت آن­ها در برابر دارو­های شیمی درمانی می­شد. بنابراین شاید بتوان از آن به‏عنوان یک مارکر پیش‏ آگهی‏دهنده در این سرطان استفاده کرد.

 

نتیجه­گیری

بررسی سطوح بیان LncRNA CRNDE در نمونه­های توموری و نرمال افراد مبتلا به‏سرطان روده بزرگ با استفاده از روش Real Time-PCR نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه­ای بین میزان بیان این LncRNA در دو گروه سلولی وجود دارد. بنابراین شاید بتوان از اندازه­گیری مقادیر این LncRNA در خون محیطی افراد مستعد یا مشکوک به ابتلا به‏سرطان روده بزرگ به‏عنوان یک روش غیرتهاجمی برای تشخیص زود هنگام بیماری استفاده کرد.

 

تشکر و قدردانی

از مدیریت مرکز تومور بیمارستان امام خمینی تهران به‏دلیل در اختیار گذاشتن نمونه­های توموری تشکر و قدرانی می­شود.

1. Bray F, Ferlay J, Soerjomataram I, Siegel RL, et al. Global cancer statistics 2018: GLOBOCAN estimates of incidence and mortality worldwide for 36 cancers in 185 countries. Cancer Journal for Clinicians. 2018; 68(6): 394.
2. Munteanu I, Mastalier B. Genetics of colorectal cancer. Journal of Medicine and Life. 2014; 7(4): 507-511.
3.Iyer MK, Niknafs YS, Malik R, Singhal U, et al. The landscape of long noncoding RNAs in the human transcriptome. Nature genetics. 2015; 47(3): 199–208.
4. Jiang MC, Ni JJ, Cui WY, Wang BY, et al. Emerging roles of lncRNA in cancer and therapeutic opportunities. American Journal of Cancer Research. 2019; 9(7): 1354-1366.
5. Batista PJ, Chang HY. Long noncoding RNAs: cellular address codes in development and disease. Cell. 2013; 152(6): 1298–1307.
6. Yuan JH, Yang F, Wang F, Ma JZ, et al. A long noncoding RNA activated by TGF-beta promotes the invasion-metastasis cascade in hepatocellular carcinoma. Cancer Cell. 2014; 25(5): 666–681.
7. Siddiqui H, Al-Ghafari A, Choudhry H, Al Doghaither H. Roles of long non-coding RNAs in colorectal cancer tumorigenesis: A Review. Molecular and Clinical Oncology. 2019; 11(2): 167-172.
8. Wang Y, Wang Y, Li J, Zhang Y, et al. CRNDE, a long-noncoding RNA, promotes glioma cell growth and invasion through mTOR signaling. Cancer Letter. 2015; 367(2): 122–128.
9. Chen Z, Yu C, Zhan L, Pan Y, et al. LncRNA CRNDE promotes hepatic carcinoma cell proliferation, migration and invasion by suppressing miR-384. American Journal of Cancer Research. 2016; 6(10): 2299–2309.
10. Zhu L, Yang N, Du G, Li C, et al. LncRNA CRNDE promotes the epithelial-mesenchymal transition of hepatocellular carcinoma cells via enhancing the Wnt/β-catenin signaling pathway. Journal of Cellular Biochemistry. 2018; 120(2): 1156–64.
11. Liu T, Zhang X, Yang YM, Du LT, et al. Increased expression of the long noncoding RNA CRNDE-h indicates a poor prognosis in colorectal cancer, and is positively correlated with IRX5 mRNA expression. OncoTargets and Therapy. 2016; 11(9): 1437–1448.
12. Ding J, Li J, Wang H, Tian Y, et al. Long noncoding RNA CRNDE promotes colorectal cancer cell proliferation via epigenetically silencing DUSP5/CDKN1A expression. Cell Death and Disease. 2017; 8: e2997.
13. Li DX, Fei XR, Dong YF, Cheng CD, et al. The long non-coding RNA CRNDE acts as a ceRNA and promotes glioma malignancy by preventing miR-136-5p-mediated downregulation of Bcl-2 and Wnt2. Oncotarget. 2017; 8(50): 88163-88178.
14. Doench JG, Sharp PA. Specificity of microRNA target selection in translational repression. Genes & Development. 2004; 18(5): 504–511.
15. Chen Z, Pan X, Sheng Z, Yan G, et al. Baicalin suppresses the proliferation and migration of Ox-LDL-VSMCs in atherosclerosis through upregulating miR-126-5p. Biological and Pharmaceutical Bulletin. 2019; 42(9): 1517–1523.
16. Khachane AN, Harrison PM. Mining mammalian transcript data for functional long non-coding RNAs. PloS One. 2010; 5(4): e10316.
17. Oliva J, Bardag-Gorce F, French BA, Li J, et al. The regulation of non-coding RNA expression in the liver of mice fed DDC. Experimental and MolecularPathology. 2009; 87(1): 12–19.
18. Nissan A, Stojadinovic A, Mitrani-Rosenbaum S, Halle D, et al. Colon cancer associated transcript-1: a novel RNA expressed in malignant and pre-malignant human tissues. International Journal of Cancer. 2012; 130(7): 1598–1606.
19. Takahashi Y, Sawada G, Kurashige J, Uchi R, et al. Amplification of PVT-1 is involved in poor prognosis via apoptosis inhibition in colorectal cancers. British Journal of Cancer. 2014; 110(1): 164–171.
20. Xue Y, Gu D, Ma G, Zho l, et al. Genetic variants in lncRNA HOTAIR are associated with risk of colorectal cancer. Mutagenesis. 2015; 30(2): 303–310.
21. Zheng HT, Shi DB, Wang YW, Li XX, et al. High expression of lncRNA MALAT1 suggests a biomarker of poor prognosis in colorectal cancer. International Journal of Clinical and Experimental Pathology. 2014; 7(6): 3174–3181.
22. Cui C, Zhai D, Cai L, Duan Q, et al. Long noncoding RNA HEIH promotes colorectal cancer tumorigenesis via counteracting miR-939Mediated transcriptional repression of Bcl-xL. CancerResearch and Treatment. 2018; 50(3): 992–1008.
23. Iguchi T, Uchi R, Nambara S, Saito T, et al. A long noncoding RNA, lncRNA-ATB, is involved in the progression and prognosis of colorectal cancer. Anticancer Research. 2015; 35(3): 1385–1388.
24. Xu M, Chen X, Lin K, Zeng K, et al. The long noncoding RNA SNHG1 regulates colorectal cancer cell growth through interactions with EZH2 and miR-154-5p. Molecular Cancer. 2018; 17(1): 141.
25. Berghoff EG, Clark MF, Chen S, Cajigas I, et al. Evf2 (Dlx6as) lncRNA regulates ultraconserved enhancer methylation and the differential transcriptional control of adjacent genes. Development. 2013; 140(21): 4407–4416.
26. Yin D, He X, Zhang E, Kong R, et al. Long noncoding RNA GAS5 affects cell proliferation and predicts a poor prognosis in patients with colorectal cancer. Medical Oncology. 2014; 31(11): 253.
27. Tang D, Zhao L, Peng C, Ran K, et al. LncRNA CRNDE promotes hepatocellular carcinoma progression by upregulating SIX1 through modulating miR-337-3p. Journal of Cellular Biochemistry. 2019; 120(9): 16128–16142.
28. Zhu L, Liu Y, Chen Q, Yu G, et al. Long-noncoding RNA colorectal neoplasia differentially expressed gene as a potential target to upregulate the expression of IRX5 by miR-136-5P to promote oncogenic properties in hepatocellular carcinoma. Cellular Physiology and Biochemistry. 2018; 50(6): 2229–2248.
29. Han P, Li JW, Zhang BM, Lv JC, et al. The lncRNA CRNDE promotes colorectal cancer cell proliferation and chemoresistance via miR-181a-5p-mediated regulation of Wnt/β-catenin signaling. Molecular Cancer. 2017; 16(9):1-13.