تعداد مقالات: 318
1. اساس سلولی و مولکولی سرطان در انسان، مقاله مروری

دوره 2، زمستان 90، زمستان 1390، صفحه 365-376

ناصر پارسا


14. اثر سمیت آلومینیوم بر القای آپوپتوزیس در کشت سوسپانسیون سلولی برنج (Oryza sativa) ارقام خزر و طارم

دوره 5، شماره 1، بهار 1393، صفحه 1-9

اعظم نعمت اللهی؛ مجید مهدیه؛ مجتبی یزدانی؛ محمدرضا امیرجانی


15. بررسی تکوین اندام‌های زایشی در گیاه دارویی تشنه داری Scrophularia striata Boiss.

دوره 5، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 233-243

احمد مجد؛ علی‏رضا رنگین؛ گلناز تجدد؛ صدیقه مهرابیان؛ معصومه میرزایی


16. بررسی اثر عنصر بور بر سلول‏های بنیادی مزانشیم مغز استخوان رت

دوره 5، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 351-360

محمد حسین آبنوسی؛ بنت الهدی موحدی


17. بررسی بیان مارکر سلولهای بنیادی SALL4 در مزنسفالن طی‌تکوین‌جنین جوجه

دوره 6، شماره 1، بهار 1394، صفحه 1-7

ملیحه بهادری؛ سعیده ظفر بالانژاد؛ محمد مهدی فرقانی فرد


18. بررسی اثرات زردچوبه و روغن گاوی بر درمان زخم‏های تجربی معده در موش صحرایی

دوره 6، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 123-134

سیده عصمت سعادتیان؛ شیرین اسماعیلیان دهکردی؛ ناصر مهدوی شهری؛ مسعود فریدونی؛ سعید نیازمند؛ حسن رخشنده


19. بیان القایی ژن گزارشگرGFP در رده سلولی LMH با استفاده از ناقلین لنتی ویروسی القا پذیر

دوره 6، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 241-248

عباس رحیمی شم آبادی؛ موسی گردانه؛ عمران اسماعیل زاده


20. بیان فاکتور رونویسی دوپامینرژیکی Nurr1 در سلول‏های انسانی به‏وسیله لنتی ویروس‏های نوترکیب

دوره 7، شماره 1، بهار 1395، صفحه 1-7

موسی گردانه؛ عباس رحیمی شم آبادی؛ عمران اسماعیل زاده


21. بررسی مقایسه ای تولید بذر مصنوعی گونه‏هایی از سرخ ولیک (زالزالک) از راه کشت مریستم و رویان‏های پیکری

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 121-129

احمد مجد؛ نرگس زندی؛ صدیقه اربابیان؛ فریبا شریف نیا


23. الیسیتورهای غیرزیستی و بیوتکنولوژی گیاهان دارویی

دوره 7، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 333-342

منا راعی؛ محمود اثنی‌عشری؛ مهدیه خدایاری


25. خاموشی ژن انتهایی بیوسنتز آلکالوئیدهای پاپاورین و سنگوینارین (DBOX) در گیاه دارویی شقایق با استفاده از فن VIGS

دوره 8، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 109-119

کامران سمیعی؛ احمد اسماعیلی؛ فرهاد نظریان فیروزآبادی؛ سید محسن سهرابی