کلیدواژه‌ها = رنگیزه­های فتوسنتزی
تعداد مقالات: 1
1. اثر غلظت‏های مختلف سرب بر برخی پارامترهای فیزیولوژیکی در دو جمعیت از گیاه اسپند (Peganum harmala L.)

دوره 6، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 543-555

کبری مهدویان؛ مجید قادریان؛ مسعود ترکزاده ماهانی