نویسنده = راضیه پاک ترمنی
تعداد مقالات: 1
1. ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ژﻧﻮﺗﯿﭙﯽ و فنوتیپی ﻫﯿﺒﺮﯾﺪﻫﺎی آﻣﯿﺰش ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﺑﯿﻦ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ urmiana A. و A. sinica

دوره 7، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 209-217

رامین مناف‌فر؛ فرح فرخی؛ شکوفه اسحاقی؛ فاطمه حیدریان؛ سمیه غلامی؛ راضیه پاک ترمنی