نویسنده = حمیدرضا مومنی
تعداد مقالات: 3
1. اثر محافظتی سیلیمارین بر قابلیت حیات، قابلیت تحرک و پتانسیل غشای میتوکندری اسپرم‌های تیمار شده با آلومینیوم

دوره 9، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 102-111

حمیدرضا مومنی؛ حوری سپهری؛ مهری یوسفی؛ نجمه اسکندری


3. تاثیر سیلیمارین و لیتیم کلراید بر تمامیت DNA اسپرم اپی‫دیدیمی قوچ نژاد فراهانی‬‬‬‬‬‬‬‬

دوره 9، شماره 1، بهار 1397، صفحه 76-85

طاهره چوبینه؛ مهدی خدایی مطلق؛ حمیدرضا مومنی؛ نیلوفر دربندی