نویسنده = مسعود شیدایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات ساختار تشریحی برگ در جمعیت‏های مختلف گونهMarrobium anisodonC. Koch در ایران

دوره 9، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 388-395

سید مهدی طالبی؛ مسعود شیدایی؛ فاطمه آریانژاد